Saturday, June 9, 2012

कस्सली साली जिंदगानी!

कस्सली साली जिंदगानी 
सगळी नुसती ओढा-ताणी
भेटत नाहीत आई -बाप नि
छोट्या डोळ्यांत पाणी.... १

कधी शाळेत बोलगाणी
ऐन दुपारी, मधल्या वारी
बाप अडके नोकरीवर नि
जरा आईचीही मजबूरी.... २

वाट बघून थकती डोळे
आशा मात्र दमत नाही
दिसत नाहीत आई - बाबा नि
थांबत नाही गालांवर पाणी.... ३

येतच नाहीत आई-बाबा
डोंगर कामांचा संपत नाही
त्यांची असते पाठ इथे नि
बालपण एक उडून जाई.... ४

घुसमटती आई-बापही 
कस्सली साली जिंदगानी
शरीराने दुसरीकडे नि
मनात रूंजती बोलगाणी.... ५
No comments: